Recycle!  Buy an AntiqueADACAntiques Dealers of California
reference

Emporers of China

Patriachal Period: 3000-2205 BC
Xia Dynasty: 2205-1766
BC Shang and Yin Dynasty: 1766-1122 BC Shang era: 1766-1301 BC
Yin era: 1301-1123 BC
Zhou Dynasty: 1122-256 BC
Yin Zhou era: 1122-1028 BC
Western Zhou era: 1027-771BC
Middle Zhou era: 950-600 BC
Eastern Zhou era: 600-249 BC
Spring & Autumn Annals (Chunqin): 770-481 BC
Warring States (Chan Kuo): 480-256 BC
Quin Dynasty: 255-206 BC
Han Dynasty: 206 BC-220 AD
Three States or San Tai: 220-280
Wei Kingdom: 220-280
Shu Han or Minor Han kingdom: 221-265
Wu kingdom: 220-280
Six Dynasties or Liu Ch'ao: 265-589
Western Jin: 265-317
Eastern Jin: 317-420
Sung (House of Liu): 420-479
Ch'i: 479-502
Liang: 502-557
Ch'en: 557-589
Northern or First Wei: 386-535
West Wei: 535-557
Eastern Wei: 534-550
Northern Ch'i: 550-589
Northern Zhou: 557-589
SuiDynasty: 589-618
Tang Dynasty: 618-907
Five Dynasties of Wit Tai: 907-960
Hou (Posterior) Liang: 907-923
Hou (Posterior) Tang: 923-936
Hou (Posterior) Tsin: 936-947
Hou (Posterior) Han: 947-951
Hou (Posterior) Zhou: 951-960

Song Dynasty: 960-1279
Northern Song: 960-1127
Southern Song: 1127-1279
Yoan Dynasty: 1280-1367
Ming Dynasty: 1368-1643
Hongwu: 1368-1398
Jianwen: 1399-1402
Yongle: 1403-1424
Hung-hsi: 1425-1426
Xuande: 1426-1435
Zhengtong: 1436-1449
jingtai: 1450-1456
Tianshun: 1457-1464
Chenghua: 1465-1487
Hongzhi: 1488-1505
Zhengde: 1506-1521
Jiajing: 1522-1566
Longqing: 1567-1572
Wanli: 1573-1619
Taichang: 1620-1621
Tianqi: 1621-1627
Chongzhen: 1628-1643
Qing Dynasty: 1644-1912
Shunzhi: 1644-1661
Kangxi: 1662-1722
Yongzheng: 1723-1735
Qianlong: 1736-1795
jiaqing: 1796-1820
Daoguang: 1821-1850
Xianfeng: 1851-1861
Tongzhi: 1862-1874
Guangxu: 1875-1908
Xuantong: 1909-1912
Republic: 1912-